Shqip   
 
 • Anglisht
 • Serbisht
 
    FAQ   Rreth TVim
 
  Kërkoni për kanale televizive apo programe televizive në TV guidë.    
TV GUIDE  /  KANALET  /  Bang Bang
 
 KTHEHU
 • SOT

  22 SHTAT

 • NESËR

  23 SHTAT

 • E MËRKURË

  24 SHTAT

 • E ENJTË

  25 SHTAT

 • E PREMTË

  26 SHTAT

 • E SHTUNË

  27 SHTAT

 • E DIEL

  28 SHTAT

{html,<<10,9,60,117,108,32,99,108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,109,97,114,103,105,110,114,105,103,104,116, 49,52,32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10, 9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,55,56,53,56,54,49,102,57,49,98,56,99,97,52,49,55,99,48,100,56, 102,51,53,101,49,53,101,99,57,97,98,55,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 48,48,58,50,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,77,98,114,101,116,105,32, 108,117,97,110,32,51,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100, 101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,51,56,51, 48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,52,50, 56,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117, 110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,56,98,53,99,55,100,55,97, 98,54,55,55,57,54,101,97,57,49,53,102,49,100,100,99,50,99,101,97,97, 98,53,101,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116, 61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,49,58,52,48,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108, 101,34,62,80,111,110,105,32,105,109,32,105,32,118,111,103,195,171,108, 58,32,86,97,106,122,97,116,32,101,32,69,107,117,101,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,49,49,51,52,50,56,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,49,49,51,52,55,51,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,54,98,98,48,54,49,50,102,56,97,102,55,53,49,49,102,102, 102,51,99,55,53,51,49,55,48,99,54,52,57,98,57,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,48,50,58,53,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,84,114,105,108,105,32, 100,104,101,32,115,101,107,114,101,116,105,32,105,32,107,114,97,104, 101,118,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114, 34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,52,55,51,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,53,49,56,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,52,101,54,50,54,51,55,56,100, 53,54,53,48,50,52,97,102,50,57,54,100,53,101,97,51,50,53,97,97,51,56, 102,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34, 66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,52,58,49,48,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101, 34,62,90,101,109,114,97,32,101,32,75,111,122,101,116,101,115,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,53,49,56,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,53,52,56,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34, 99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101, 114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32, 10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116, 97,45,105,100,61,34,53,102,53,55,101,101,50,49,56,102,50,102,97,53,53, 52,56,100,49,100,98,57,49,49,100,48,100,98,97,102,48,101,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,48,53,58,48,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,78,101,32,116, 195,171,32,116,114,101,32,100,104,101,32,120,104,97,120,104,97,32,66, 101,110,105,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,53,52,56,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,53,54,54, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,97,98,101,101,53,57,98, 99,48,101,102,53,56,102,50,55,50,56,102,55,101,48,57,52,99,99,53,99, 101,50,56,57,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,53,58,51,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,195,135,105,112,32,100,104,101,32,68,101,106,108,32,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45, 102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,53,54,54,48,48,34,32,100,97,116, 97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,53,57,54,48,48,34,32,115,116, 121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110, 101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62, 38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105, 62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,99,56,99,97,51,56,57,56,97,48,101,100,48,49, 97,49,57,54,54,48,99,50,57,99,100,102,53,52,100,99,56,53,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,48,54,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,108,117,98, 105,32,105,32,77,105,117,115,104,105,116,32,77,105,107,105,32,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,53,57,54,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,54,50,54,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34, 99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101, 114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32, 10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116, 97,45,105,100,61,34,52,54,53,55,99,55,52,98,98,50,100,55,49,48,51,54, 55,101,101,53,50,53,101,51,50,50,100,57,102,56,56,49,34,32,100,97,116, 97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97, 110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109, 101,34,62,48,55,58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99, 97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,84,111,109,97, 115,32,76,111,107,111,109,111,116,105,118,97,32,100,104,101,32,115, 104,111,107,101,116,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,54,50,54,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,54,52,49, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,56,50,100,97,49,102,98, 55,56,99,97,100,57,97,53,51,51,54,55,100,53,52,48,56,52,97,54,99,54, 100,50,52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116, 61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,55,58,51,53,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108, 101,34,62,83,107,117,97,100,114,97,32,85,109,105,122,117,109,105,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45, 102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,54,52,49,48,48,34,32,100,97,116, 97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,54,55,49,48,48,34,32,115,116, 121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110, 101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62, 38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105, 62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,97,52,101,52,50,51,102,51,49,55,100,98,101,55, 53,48,52,52,51,49,100,51,49,97,101,100,55,55,50,99,48,52,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,48,56,58,50,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,105,101, 103,111,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32, 62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,54,55,49,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,55,48,52,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,53,100,100,100,48,56,54,98,57, 48,51,57,56,57,99,53,56,48,48,54,53,102,97,49,56,100,102,97,98,97,57, 52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66, 97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,109,101,34,62,48,57,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34, 62,77,105,113,195,171,115,105,97,32,195,171,115,104,116,195,171,32, 109,97,103,106,105,107,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,55,48, 52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,55, 49,57,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,56,51,55,98,98, 51,99,50,50,55,97,54,54,50,55,101,48,55,57,97,100,100,52,100,51,50,98, 98,100,48,98,50,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,57,58,52,53,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,86,111,103,195,171,108,117,115,104,106,97,32,101,32,195, 171,109,98,195,171,108,32,82,101,109,105,32,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101, 114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34, 49,52,49,49,51,55,49,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61, 34,49,52,49,49,51,55,53,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119, 105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105, 118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,48,98,48,101,98,55,48,97,54,52,57,102,57,55,49,56,49,56,52,99, 56,49,56,51,52,57,53,102,54,97,56,51,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 49,48,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,117,112,101,114,32,83, 97,105,108,111,114,32,77,111,111,110,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34, 62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 49,49,51,55,53,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,49,49,51,55,56,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9, 9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 51,54,98,54,57,52,102,101,102,98,54,48,48,54,97,57,51,102,101,102,55, 54,100,54,97,53,51,57,56,50,50,102,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,49, 58,51,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,65,118,101,110,116,117,114,97,116, 32,101,32,71,105,115,104,116,111,115,47,71,105,115,104,116,101,122, 101,115,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114, 34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,55,56,50,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,56,50,52,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9, 9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32, 10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,60,47,117,108,62,10,10,10,10,9,60,117,108,32, 99,108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10,9, 9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9, 34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,99,54,97,57,55,56,102,56,100,99, 51,57,48,52,55,55,54,50,51,98,100,101,54,102,50,99,98,57,48,51,49,55, 34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,49,50,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 77,98,114,101,116,105,32,100,104,101,32,117,110,195,171,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34, 62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 49,49,51,56,50,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,49,49,51,56,55,53,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9, 9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110, 101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101, 97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9, 9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 48,100,55,52,51,48,56,52,98,52,100,57,56,97,101,102,51,50,57,49,100, 98,98,48,48,56,100,53,99,97,97,101,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,52, 58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,80,101,114,97,110,100,111,114,105, 32,115,104,107,111,110,32,110,195,171,32,115,104,107,111,108,108,195, 171,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,49,49,51,56,55,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,56,57,48,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9, 60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,49,100,57,102,102,49,98,100,56,52,102,55,102, 57,55,51,50,50,54,57,49,101,51,53,100,57,54,57,97,55,102,102,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,49,52,58,51,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83, 107,117,97,100,114,97,32,85,109,105,122,117,109,105,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49, 49,51,56,57,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 49,49,51,57,50,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9, 112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,98, 57,55,48,102,48,52,54,97,102,53,51,102,51,99,98,55,49,97,51,102,99,54, 52,97,56,52,53,98,98,97,99,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105, 100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,53,58,50,48,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,116,108,101,34,62,75,108,117,98,105,32,105,32,77,105,117,115, 104,105,116,32,77,105,107,105,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104, 111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,57,50,48, 48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,57,53, 48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117, 110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,53,56,51,97,55, 49,51,49,49,54,51,55,101,55,99,100,99,55,51,55,101,101,99,48,51,97,51, 102,52,99,52,54,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,54,58,49,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,77,105,113,195,171,115,105,97,32,195,171,115,104,116, 195,171,32,109,97,103,106,105,107,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,57,53,48, 48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,57,54, 53,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117, 110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,57,57,57,50,52, 54,56,52,51,49,98,101,50,56,101,50,102,55,97,56,98,102,56,101,100,97, 54,48,99,52,100,54,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,54,58,51,53,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,68,105,101,103,111,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51,57,54, 53,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,51,57, 57,56,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,53,51,49,102, 48,48,50,50,49,52,53,52,52,54,53,54,101,102,49,57,98,52,50,57,56,101, 97,53,98,100,55,101,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,55,58,51,48,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,83,107,117,98,105,32,68,111,44,32,77,105,115, 116,101,114,32,110,195,171,32,114,105,110,103,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9, 9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,51, 57,57,56,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49, 52,48,52,57,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104, 58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59, 60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100, 105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9, 9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112, 114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114, 102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112, 97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,48,102, 102,102,52,57,50,50,51,52,57,57,49,51,56,50,51,50,57,50,99,102,101,98, 52,53,97,51,49,56,97,98,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100, 101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99, 97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,56,58,53,53,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,80,101,114,97,110,100,111,114,105,32,115,104, 107,111,110,32,110,195,171,32,115,104,107,111,108,108,195,171,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,49,49,52,48,52,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,49,49,52,48,54,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,52,52,52,49,56,98,57,101,99,57,98,50,100,98,56,48,48,98, 52,52,50,48,53,52,55,57,54,55,54,57,101,53,34,32,100,97,116,97,45,99, 111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,49,57,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,117,112,101,114,32, 83,97,105,108,111,114,32,77,111,111,110,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,52,48,54, 52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,52,48, 57,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,99,117,114,114,101,110,116,32,10,9,9, 9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 52,101,57,99,99,56,100,53,49,50,51,98,100,101,52,53,55,102,99,98,52, 97,100,98,100,100,101,52,98,100,97,56,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 50,48,58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,84,97,114,122,97,110,105, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,49,49,52,48,57,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,49,49,52,49,52,53,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,54,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101, 32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,54, 53,97,53,49,57,55,101,101,51,54,98,97,49,100,52,102,101,102,52,51,55, 99,57,101,56,54,98,52,102,99,99,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101, 105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,50,49,58, 51,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,116,108,101,34,62,76,105,114,111,105,32,100,104,101,32, 83,116,105,195,167,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,49,49,52,49,52,53,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,49,49,52,49,57,48,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,56,100,55,54,97,97, 53,99,51,101,56,56,52,49,101,54,50,55,100,51,100,53,55,56,54,56,55,56, 50,100,101,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,50,50,58,53,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,195,135,105,112,32,100,104,101,32,68,101,106,108,32,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,49,49,52,49,57,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,49,49,52,50,50,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,48,49,50,50,53,102,102,56,99,97,100,56,98, 50,57,100,48,55,57,57,100,56,55,49,102,52,56,51,100,97,56,97,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,50,51,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75, 108,117,98,105,32,105,32,77,105,117,115,104,105,116,32,77,105,107,105, 32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,49,49,52,50,50,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,49,49,52,50,53,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,9,10,9,60,47,117,108,62,10,10>>}{changeIn,4814}