Shqip   
 
 • Anglisht
 • Serbisht
 
    FAQ   Rreth TVim
 
  Kërkoni për kanale televizive apo programe televizive në TV guidë.    
TV GUIDE  /  KANALET  /  Bang Bang
 
 KTHEHU
 • SOT

  27 MAJ

 • NESËR

  28 MAJ

 • E PREMTË

  29 MAJ

 • E SHTUNË

  30 MAJ

 • E DIEL

  31 MAJ

 • E HËNË

  1 QERSH

 • E MARTË

  2 QERSH

{html,<<10,9,60,117,108,32,99,108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,109,97,114,103,105,110,114,105,103,104,116, 49,52,32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10, 9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,99,57,97,53,50,51,48,56,101,99,54,102,50,52,99,99,100,54,55,97, 49,57,51,49,56,99,101,53,51,53,48,98,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 48,48,58,51,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,85,114,114,97,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,51,50,54,55,57,52,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,54,56,50,49,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34, 99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101, 114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32, 10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116, 97,45,105,100,61,34,100,51,101,53,99,57,51,55,53,51,56,52,55,102,55, 57,50,53,50,52,52,100,99,53,54,48,102,97,99,53,99,52,34,32,100,97,116, 97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97, 110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109, 101,34,62,48,49,58,49,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99, 97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,111,114,97,32, 69,107,115,112,108,111,114,117,101,115,106,97,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101, 114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34, 49,52,51,50,54,56,50,49,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61, 34,49,52,51,50,54,56,53,49,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119, 105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105, 118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,100,98,97,100,102,53,49,54,49,49,55,51,48,53,102,56,50,49,97,55, 52,48,102,56,48,57,55,53,48,55,52,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 48,50,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,66,108,101,116,101,122,97, 32,88,104,117,108,105,97,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,54,56,53, 49,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,54,56, 57,57,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,102,52,57,100, 97,100,50,100,50,101,54,97,54,98,97,49,48,50,53,98,51,52,57,48,57,51, 55,101,53,100,101,52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100, 101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99, 97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,51,58,50,53,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,84,195,171,32,98,195,171,104,101,115,104,32,105, 32,101,103,195,171,114,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100, 101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,54,56,57,57, 48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,54,57,49, 55,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117, 110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,51,102,49,102,102,57,97, 54,99,56,100,100,100,48,50,100,54,49,55,49,56,56,56,101,50,55,56,56, 53,56,101,101,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,51,58,53,53,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,65,118,101,110,116,117,114,97,116,32,101,32,88,104,101, 107,105,32,195,135,97,110,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,54,57,49, 55,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,54,57, 52,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,54,99,54,98,56, 57,53,52,49,55,49,100,52,102,50,49,54,98,55,99,53,53,50,57,102,48,101, 50,49,52,101,49,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,52,58,52,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,83,105,114,101,110,97,116,32,103,97,122,109,111,114,101, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10, 9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97, 45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,54,57,52,52,48,48,34,32,100,97, 116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,54,57,55,52,48,48,34,32,115, 116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105, 110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108, 105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115, 61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108, 100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9, 9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,101,102,98,56,102,98,54,53,100,48,57,53, 101,102,53,98,55,55,57,52,101,97,102,97,48,99,56,51,50,54,49,57,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,48,53,58,51,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,66,97, 114,110,105,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114, 34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,54,57,55,52,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,48,48,52,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,49,57,50,49,57,48,48,53,54,98, 98,53,101,52,50,48,57,51,51,99,53,102,53,97,102,97,50,98,101,50,97, 100,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34, 66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,54,58,50,48,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101, 34,62,85,114,114,97,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,48,48,52,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,48,50,56, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,99,57,53,48,99,100,57,49, 54,57,55,55,50,98,50,98,49,98,57,53,102,51,99,49,53,49,97,102,100,50, 101,101,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61, 34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103, 114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,55,58,48,48,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108, 101,34,62,32,68,101,114,114,107,117,99,106,97,32,80,101,112,97,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,48,50,56,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,48,52,48,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34, 99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101, 114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32, 10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116, 97,45,105,100,61,34,51,51,48,50,102,53,55,98,54,50,55,52,102,51,54, 100,99,57,57,57,97,100,97,57,52,56,99,102,51,57,99,99,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,48,55,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,105,114, 101,110,97,116,32,103,97,122,109,111,114,101,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101, 114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34, 49,52,51,50,55,48,52,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61, 34,49,52,51,50,55,48,55,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119, 105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105, 118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,56,56,57,49,56,49,97,97,51,102,48,51,97,49,56,54,52,50,57,54,55, 50,54,51,52,52,49,48,100,50,53,100,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,56, 58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,111,114,97,32,69,107,115,112, 108,111,114,117,101,115,106,97,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111, 108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9, 9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55, 48,55,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50, 55,49,48,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104, 58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100, 105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9, 9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114, 111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102, 105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97, 115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,50,50,53, 54,101,101,54,53,102,48,100,54,49,100,53,53,102,51,99,100,51,56,97,57, 55,51,102,55,53,55,57,52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105, 100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,57,58,48,48,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,116,108,101,34,62,77,105,113,116,195,171,32,101,32,109,105,32, 84,105,103,114,105,32,100,104,101,32,80,117,104,32,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,51,50,55,49,48,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,51,50,55,49,51,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,52,56,54,57,53,99,54,100,55,54,53,101,53,97,50,51,100, 54,48,48,53,55,50,101,48,99,101,48,52,98,99,52,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,48,57,58,53,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,84,195,171,32,98,195, 171,104,101,115,104,32,105,32,101,103,195,171,114,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,51,50,55,49,51,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,51,50,55,49,52,56,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,53,98,54,102,50,55,52,102,98,51,53,52,49,50,98,101,102, 55,51,54,102,54,100,102,56,101,55,52,51,100,50,54,34,32,100,97,116,97, 45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110, 103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101, 34,62,49,48,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,66,111,116,97,32,77,97, 103,106,105,107,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,49,52,56,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,49,54,57, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,98,100,50,51,100,51,54, 51,98,49,53,49,55,101,53,100,97,57,56,51,102,49,98,49,50,53,100,98, 100,51,49,52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,48,58,53,53,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,68,121,113,97,110,105,32,105,32,118,111,103,195,171,108, 32,105,32,107,97,102,115,104,195,171,118,101,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101, 114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34, 49,52,51,50,55,49,54,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61, 34,49,52,51,50,55,49,57,54,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119, 105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105, 118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32, 10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9, 9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9, 10,9,60,47,117,108,62,10,10,10,10,9,60,117,108,32,99,108,97,115,115, 61,34,108,101,102,116,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,109,97,114, 103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10,9,9,10,9,9,32,10,9, 9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9, 34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,101,98,54,98,98,53,56,48,55,99, 99,102,56,101,98,49,98,52,54,57,49,54,54,52,52,100,57,49,52,48,55,53, 34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,49,49,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 76,111,107,111,109,111,116,105,118,97,32,101,32,118,111,103,195,171, 108,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,51,50,55,49,57,54,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,50,52,52,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9, 60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,100,98,100,98,49,50,56,51,52,53,100,101,55, 102,56,98,56,50,53,56,49,53,97,51,97,54,101,52,48,54,102,53,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,49,51,58,48,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,117, 110,103,32,70,117,32,80,97,110,100,97,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,50,52, 52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,50, 57,53,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,102,97,100,51, 49,56,56,57,97,54,50,53,52,56,54,49,55,48,99,56,49,49,55,98,54,101,52, 48,100,97,97,102,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,52,58,50,53,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,74,117,32,71,105,32,79,104,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10, 10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50, 55,50,57,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51, 50,55,51,49,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116, 104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47, 100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9, 9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112, 114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114, 102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,99,117,114,114,101,110,116,32, 10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,52,53,51,49,102,101,57,54,97,100,102,57,57,54,99,55,102,51,48, 56,50,101,48,99,99,50,98,48,98,54,98,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 49,52,58,53,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,105,114,101,110,97,116, 32,103,97,122,109,111,114,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111, 108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,51,49,48,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,51,52,48, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,57,54,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,49,56,100,57,50,101,56,49,51,55,56,55,49, 100,101,100,51,52,49,101,48,49,97,101,102,53,54,52,48,52,49,98,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,49,53,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,77, 105,113,116,195,171,32,101,32,109,105,32,84,105,103,114,105,32,100, 104,101,32,80,117,104,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,51,52,48,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,51,55,48,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10, 9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121, 105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32, 99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97, 109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9, 9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,100,100,56,98,50, 53,56,48,98,57,51,50,97,52,101,49,100,57,51,50,101,55,53,57,50,102,97, 50,51,49,99,53,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,54,58,51,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,32,68,101,114,114,107,117,99,106,97,32,80,101,112,97,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,51,50,55,51,55,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,51,50,55,51,56,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,50,52,50,54,102,48,55,97,57,54,98,49,98,53, 56,55,101,102,49,55,101,101,51,49,54,100,55,51,54,97,50,53,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,49,54,58,53,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,111, 114,97,32,69,107,115,112,108,111,114,117,101,115,106,97,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34, 62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 51,50,55,51,56,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,51,50,55,52,49,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9, 9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110, 101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101, 97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117, 116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,102,99,48,48,99,55,53,52,57,53,97,101,56,56,54,98,50,97, 99,97,55,54,98,51,51,52,98,102,50,55,48,97,34,32,100,97,116,97,45,99, 111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,49,55,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,77,97,107,105,110,97, 116,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,51,50,55,52,49,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,52,56,52,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9, 60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34, 32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,101,55,98,52,102,57,52,55,48,97,49, 100,52,48,48,53,97,54,55,53,100,99,99,53,102,56,51,99,98,102,48,54,34, 32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,49,57,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 74,117,32,71,105,32,79,104,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,52,56,52,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,52,57,57,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10, 9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121, 105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32, 99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97, 109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9, 9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,101,55,53,49,56, 53,97,55,51,57,56,48,51,52,100,48,57,56,49,98,100,50,98,57,53,52,56, 51,99,54,56,51,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,50,48,58,48,53,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,76,101,111,44,32,109,98,114,101,116,105,32,105,32,120, 104,117,110,103,108,101,115,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,52,57,57,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,53,50,54,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10, 9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121, 105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32, 99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97, 109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9, 9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,55,51,98,102,98, 49,99,99,48,98,101,50,98,52,50,49,56,51,100,55,48,97,57,56,100,55,101, 97,48,50,102,50,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,50,48,58,53,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,78,97,114,117,116,111,32,83,104,105,112,117,100,101,110, 32,52,58,75,117,108,108,97,32,101,32,72,117,109,98,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51, 50,55,53,50,54,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 51,50,55,53,55,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116, 117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105, 100,61,34,51,98,51,48,56,49,100,55,50,54,57,54,100,51,51,100,97,99,97, 102,98,99,48,53,100,98,52,49,100,57,100,97,34,32,100,97,116,97,45,99, 111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,50,50,58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,84,97,98,97,108,117, 103,97,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,51,50,55,53,55,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,54,48,49,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9, 60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34, 32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,101,97,51,51,56,102,57,100,55,102, 48,99,98,53,102,50,98,51,55,55,101,55,55,50,53,48,97,101,97,52,101,53, 34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,50,50,58,53,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 66,97,114,110,105,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,54,48,49,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,54,51,52,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,57,56,97,56,53,99, 99,48,56,56,49,98,53,52,55,50,48,97,52,102,52,51,99,50,48,57,101,49, 102,97,48,102,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120, 116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,50,51,58,53,48,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116, 108,101,34,62,85,114,114,97,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,51,50,55,54,51,52,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,51,50,55,54,54,49,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10, 9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121, 105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,60,47,117,108,62,10,10>>}{changeIn,108}