Shqip   
 
 • Anglisht
 • Serbisht
 
    FAQ   Rreth TVim
 
  Kërkoni për kanale televizive apo programe televizive në TV guidë.    
TV GUIDE  /  KANALET  /  Bang Bang
 
 KTHEHU
 • SOT

  5 MARS

 • NESËR

  6 MARS

 • E SHTUNË

  7 MARS

 • E DIEL

  8 MARS

 • E HËNË

  9 MARS

 • E MARTË

  10 MARS

 • E MËRKURË

  11 MARS

{html,<<10,9,60,117,108,32,99,108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,109,97,114,103,105,110,114,105,103,104,116, 49,52,32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10, 9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,57,49,54,97,53,57,98,52,97,97,50,100,50,54,49,100,50,98,53,97, 55,100,53,52,97,102,57,50,48,53,97,50,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 48,48,58,50,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,108,117,98,105,32,105, 32,77,105,117,115,104,105,116,32,77,105,107,105,32,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,50,53,53,49,49,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,50,53,53,49,52,53,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,102,54,100,48,52,48,99,101,98,56,102,99,57,100,102,50, 97,98,98,53,54,56,102,101,53,49,101,57,101,53,48,54,34,32,100,97,116, 97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97, 110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109, 101,34,62,48,49,58,49,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99, 97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,104,102,97, 113,106,97,32,101,32,76,117,110,105,32,84,117,110,115,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,50,53,53,49,52,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,49,54,48,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97, 45,105,100,61,34,50,50,54,51,57,97,50,51,52,49,54,98,48,57,57,50,99, 97,99,97,51,52,51,98,50,56,51,97,99,98,102,56,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,48,49,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,97,122,97,110,105, 32,105,32,122,105,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,49,54,48,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,50,48,56, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,9,99,117,114,114,101,110,116,32,10,9,9,9,9,32, 10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,50,50, 50,54,99,53,50,56,48,97,57,54,57,98,53,56,48,55,97,53,50,50,102,98,53, 50,56,54,52,55,54,55,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100, 101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99, 97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,51,58,48,48,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,70,97,105,118,101,108,108,32,51,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,50,53,53,50,48,56,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,50,53,51,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,51,57,37,34,62,38,110,98,115,112,59, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100, 105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9, 9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114, 111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102, 105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,9,102,117,116,117, 114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61, 34,99,50,52,98,52,54,55,99,52,52,54,52,99,49,51,101,99,101,100,99,101, 52,50,48,101,57,51,52,98,102,57,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,52, 58,49,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,79,115,111,58,32,65,103,106,101, 110,116,105,32,115,112,101,99,105,97,108,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114, 34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 50,53,53,50,53,51,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,50,53,53,50,56,51,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,9,102,117, 116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,53,56,48,53,52,101,49,51,53,57,100,48,52,52,53,52,98, 102,97,49,57,49,52,100,54,97,98,97,97,100,101,48,34,32,100,97,116,97, 45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110, 103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101, 34,62,48,53,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,80,101,114,97,110,100, 111,114,105,32,115,104,107,111,110,32,110,195,171,32,115,104,107,111, 108,108,195,171,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,50,56,51,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,51,49,48, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9, 9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,99,51,98,98, 57,50,52,51,55,98,53,51,57,101,53,49,51,57,51,100,102,99,98,98,49,50, 56,52,51,56,99,49,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,53,58,53,48,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,88,104,101,107,117,32,100,104,101,32,112,105, 114,97,116,101,116,32,101,32,105,115,104,117,108,108,105,116,32,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,51,49,48,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,51,51,52,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34, 99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101, 114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32, 10,9,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34, 32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,100,99,100,55,55,101,100,48,55,56, 50,51,102,49,53,54,98,56,52,98,48,50,52,49,52,55,48,53,49,54,52,52,34, 32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,48,54,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 195,135,105,112,32,100,104,101,32,68,101,106,108,32,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,50,53,53,51,52,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,50,53,53,51,54,55,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,99,54,100,54,55,100,56,54,102,48,54,56,50,57, 57,53,101,98,55,48,52,57,53,55,52,51,54,99,57,97,49,51,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,48,55,58,50,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,78,106,195, 171,32,115,104,195,171,116,105,116,106,101,32,110,195,171,32,120,104, 117,110,103,195,171,108,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108, 100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,51,54, 55,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,51, 57,55,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,9,102,117,116,117,114, 101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 99,50,101,100,51,98,57,55,51,100,55,100,53,98,98,102,54,54,57,99,98, 56,101,99,50,102,97,97,56,100,54,102,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 48,56,58,49,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,108,117,98,105,32,105, 32,77,105,117,115,104,105,116,32,77,105,107,105,32,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,50,53,53,51,57,55,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,50,53,53,52,50,55,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,50,101,101,49,55,51,54,50,56,51,57,102,50,98, 52,57,101,102,56,49,56,55,53,57,99,99,101,102,48,53,99,49,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,48,57,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,111, 107,116,111,114,101,115,104,97,32,101,32,76,111,100,114,97,118,101,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45, 102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,52,50,55,48,48,34,32,100,97,116, 97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,52,52,50,48,48,34,32,115,116, 121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110, 101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62, 38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105, 62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,48,55,97,98,102,50,50,102,56,53, 49,53,98,51,52,100,56,57,51,101,56,51,99,99,102,51,98,57,49,57,101,50, 34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,48,57,58,51,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 88,104,101,107,117,32,100,104,101,32,112,105,114,97,116,101,116,32, 101,32,105,115,104,117,108,108,105,116,32,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114, 34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 50,53,53,52,52,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,50,53,53,52,55,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,9,102,117, 116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,102,55,101,55,100,48,55,57,99,101,98,55,97,102,51,97,50, 97,100,100,55,48,50,97,97,57,53,51,101,52,50,49,34,32,100,97,116,97, 45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110, 103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101, 34,62,49,48,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,79,115,111,58,32,65, 103,106,101,110,116,105,32,115,112,101,99,105,97,108,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,50,53,53,52,55,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,50,53,53,53,48,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,52,49,99,100,53,55,101,54,48,51,50,55,99,48, 51,55,57,56,49,98,101,57,99,55,97,55,54,56,54,55,101,53,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,49,49,58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,104,102,97, 113,106,97,32,101,32,76,117,110,105,32,84,117,110,115,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,50,53,53,53,48,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,53,50,57,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,98,99,101,53,102,97,54,52,54,54,101,50,50, 55,97,99,98,51,99,57,101,101,101,99,48,50,49,101,51,53,57,102,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,49,49,58,53,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,80, 101,114,97,110,100,111,114,105,32,115,104,107,111,110,32,110,195,171, 32,115,104,107,111,108,108,195,171,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104, 111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10, 9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53, 53,53,50,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50, 53,53,53,53,54,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116, 104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47, 100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32, 10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9, 9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,60,47,117,108,62,10,10, 10,10,9,60,117,108,32,99,108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99, 108,101,97,114,102,105,120,32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116, 111,109,53,48,34,62,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,102,53,53,51,52,49,56,53,98,98,97,101,97, 97,50,52,55,51,100,57,98,100,49,98,48,57,53,101,99,54,102,55,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,49,50,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,76, 111,107,111,109,111,116,105,118,97,32,101,32,118,111,103,195,171,108, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,50,53,53,53,53,54,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,50,53,53,54,48,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,53,101,102,55,98,100,50,101,56,102,101,98, 54,97,53,99,52,52,102,51,99,49,101,57,52,57,102,49,102,101,97,49,34, 32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,49,52,58,48,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 70,97,105,118,101,108,108,32,52,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111, 108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,54,48,52,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,54,52,57, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9, 9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,102,53,98,48, 100,56,57,56,99,102,55,48,55,52,52,51,97,102,55,54,97,49,56,52,48,97, 55,53,97,56,99,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,53,58,49,53,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,74,117,32,71,105,32,79,104,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10, 10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53, 53,54,52,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50, 53,53,54,54,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116, 104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47, 100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9, 9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112, 114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114, 102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117, 114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61, 34,51,53,101,102,100,102,56,49,97,99,55,102,55,53,55,102,52,56,57,56, 55,53,53,53,53,55,100,52,53,48,56,49,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 49,53,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,108,117,98,105,32,105, 32,77,105,117,115,104,105,116,32,77,105,107,105,32,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50, 53,53,54,54,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 50,53,53,54,57,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116, 117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105, 100,61,34,97,56,49,57,97,99,55,51,98,57,56,101,100,57,53,101,49,99, 102,54,54,51,50,50,53,100,48,55,54,97,49,101,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,49,54,58,51,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,79,115,111,58,32,65, 103,106,101,110,116,105,32,115,112,101,99,105,97,108,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50, 53,53,54,57,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 50,53,53,55,50,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116, 117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105, 100,61,34,102,52,49,98,49,55,98,54,56,101,99,54,102,99,52,97,55,56,52, 54,50,49,55,48,56,97,49,101,99,57,48,56,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 49,55,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,111,107,116,111,114, 101,115,104,97,32,101,32,76,111,100,114,97,118,101,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50, 53,53,55,50,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 50,53,53,55,51,57,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116, 117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105, 100,61,34,51,52,49,97,51,101,50,97,102,49,99,52,57,101,102,53,56,52, 55,97,51,52,49,50,54,97,100,101,102,49,54,53,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,49,55,58,52,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,88,104,101,107,117,32, 100,104,101,32,112,105,114,97,116,101,116,32,101,32,105,115,104,117, 108,108,105,116,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,55,51,57,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,55,54,54,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,98,55,102,51,57,98, 56,98,101,98,100,50,49,99,101,54,53,57,57,51,102,50,51,56,57,102,54, 102,100,97,48,101,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,56,58,51,48,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,66,97,114,98,105,58,32,80,114,105,110,99,101, 115,104,97,32,101,32,112,101,114,108,97,118,101,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10, 10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53, 53,55,54,54,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50, 53,53,56,48,56,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116, 104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47, 100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9, 9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112, 114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114, 102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117, 114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61, 34,99,100,101,102,51,99,55,98,54,54,51,51,49,51,98,52,48,51,49,55,97, 57,102,54,99,99,97,51,51,99,48,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,57, 58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,74,117,32,71,105,32,79,104,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,50,53,53,56,48,56,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,50,53,53,56,50,51,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,50,97,97,57,97,49,99,57,53,102,57,98,102, 52,97,57,53,50,53,98,99,52,98,101,51,100,49,50,52,56,100,97,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,50,48,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,65,114, 116,32,73,110,115,116,105,107,116,32,73,73,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,56,50, 51,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,56, 54,56,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101, 32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,99, 54,101,49,55,56,98,48,101,50,101,57,99,57,98,53,98,97,101,50,54,98,51, 55,101,57,101,48,102,55,53,98,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101, 105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,50,49,58, 50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,116,108,101,34,62,80,101,114,97,110,100,111,114,105,32, 115,104,107,111,110,32,110,195,171,32,115,104,107,111,108,108,195,171, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,50,53,53,56,54,56,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,50,53,53,56,57,53,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,50,102,56,48,97,98,100,53,48,48,101,48,49, 97,56,55,49,57,52,56,53,56,57,97,98,54,53,49,56,99,48,98,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,50,50,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,88,104,111, 114,120,104,105,32,75,117,114,105,111,122,105,32,50,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50, 53,53,56,57,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 50,53,53,57,52,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,102,117,116, 117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105, 100,61,34,49,51,57,55,99,57,102,97,49,98,102,53,100,52,98,56,99,52,52, 100,56,48,52,56,52,102,48,48,97,99,101,102,34,32,100,97,116,97,45,99, 111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,50,51,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,195,135,105,112,32,100, 104,101,32,68,101,106,108,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111, 108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,50,53,53,57,52,48,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,50,53,53,57,55,48, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,60,47,117,108,62,10,10>>}{changeIn,2753}