Shqip   
 
 • Anglisht
 • Serbisht
 
    FAQ   Rreth TVim
 
  Kërkoni për kanale televizive apo programe televizive në TV guidë.    
TV GUIDE  /  KANALET  /  Bang Bang
 
 KTHEHU
 • SOT

  30 GUSHT

 • NESËR

  31 GUSHT

 • E HËNË

  1 SHTAT

 • E MARTË

  2 SHTAT

 • E MËRKURË

  3 SHTAT

 • E ENJTË

  4 SHTAT

 • E PREMTË

  5 SHTAT

{html,<<10,9,60,117,108,32,99,108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,109,97,114,103,105,110,114,105,103,104,116, 49,52,32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10, 9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100, 61,34,55,48,53,101,99,54,57,102,102,99,57,97,99,54,100,49,52,99,53,54, 56,54,100,56,100,97,51,53,57,49,97,57,34,32,100,97,116,97,45,99,111, 114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62, 48,48,58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,77,105,113,116,195,171,32, 101,32,109,105,32,84,105,103,114,105,32,100,104,101,32,80,117,104,32, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10, 9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97, 45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,53,48,50,48,48,34,32,100,97, 116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,53,51,50,48,48,34,32,115, 116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105, 110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108, 105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115, 61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108, 100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9, 9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,101,52,100,51,98,100,101,57,54,53,55,56,54, 49,97,99,54,56,56,53,97,55,49,50,54,56,53,54,56,50,48,102,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,48,49,58,48,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,88,104, 111,110,105,32,66,114,97,118,111,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104, 111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10, 9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57, 51,53,51,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48, 57,51,53,56,57,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116, 104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47, 100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9, 9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114, 111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102, 105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97, 115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,99,50,54, 102,101,52,97,100,98,51,100,49,99,100,49,56,51,101,100,48,57,49,52, 102,49,97,102,48,100,56,53,49,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101, 105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,50,58, 51,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,117,112,101,114,32,66,117,97,108, 108,105,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32, 62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,53,56,57,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,54,49,57,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,50,53,51,98,54,99,52,52,49,57, 53,55,97,101,101,48,54,49,50,50,52,102,99,50,97,53,48,55,100,100,99, 56,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66, 97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,109,101,34,62,48,51,58,50,53,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34, 62,83,97,105,108,111,114,32,77,111,111,110,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114, 34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 48,57,51,54,49,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,48,57,51,54,53,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9, 9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 55,98,101,52,48,97,49,98,98,56,97,97,101,55,49,102,49,50,55,56,53,57, 51,56,48,101,98,97,56,99,50,50,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101, 105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,52,58, 50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,116,108,101,34,62,80,97,110,116,101,114,97,32,82,111, 122,195,171,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114, 34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,54,53,50,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,54,55,51,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,102,99,50,98,100,56,55,98,100, 57,99,97,50,99,99,102,53,48,99,101,48,56,50,98,55,57,52,98,101,52,99, 52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66, 97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,109,101,34,62,48,52,58,53,53,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34, 62,67,97,103,105,110,103,116,111,110,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34, 62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 48,57,51,54,55,51,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,48,57,51,55,48,48,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9, 9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 50,97,49,97,50,57,55,52,102,98,51,48,50,57,51,50,50,48,56,53,102,54, 99,98,55,57,101,50,57,48,55,55,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101, 105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,53,58, 52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,116,108,101,34,62,72,97,105,100,105,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,48,57,51,55,48,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,48,57,51,55,49,53,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,49,53,53,54,49,49,52,50,56,51,99,99,100,98,53,49,55,55, 100,101,102,51,54,98,99,52,53,98,101,57,57,102,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,48,54,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,75,97,102,115,104,195, 171,116,32,70,97,110,116,97,115,116,105,107,101,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,48,57,51,55,49,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,48,57,51,55,51,51,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104, 97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32, 99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9, 9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,101,50,101,48,99,49,101,51,49,51,49,101,51,54,55,100,56, 101,53,52,52,99,57,102,100,102,55,102,97,99,49,99,34,32,100,97,116,97, 45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110, 103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101, 34,62,48,54,58,51,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,65,108,118,105,110,32, 100,104,101,32,102,121,116,121,114,195,171,107,101,116,114,117,115, 104,195,171,116,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101, 114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34, 32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,55,51,51,48, 48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,55,53,55, 48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110, 100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97, 121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105, 32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114, 97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10, 9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10, 9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,57,97,50,101,102,54,49, 56,56,55,55,99,54,50,50,50,97,53,53,51,56,57,50,100,57,100,57,56,52, 100,101,56,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116, 61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51, 103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,55,58,49,53,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108, 101,34,62,83,104,102,97,113,106,97,32,101,32,76,117,110,105,32,84,117, 110,115,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32, 62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,55,53,55,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,55,55,50,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,100,54,50,99,102,98,57,49,97, 55,49,99,52,101,98,97,57,50,99,100,52,48,97,53,56,100,50,49,53,53,56, 57,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66, 97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,109,101,34,62,48,55,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34, 62,68,111,107,116,111,114,101,115,104,97,32,101,32,76,111,100,114,97, 118,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32, 62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,55,55,50,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,56,48,50,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,102,97,48,101,55,48,51,49,55, 51,54,100,50,49,54,102,101,100,57,98,101,51,50,101,51,55,56,98,98,100, 52,49,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34, 66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,56,58,51,48,60,47,115,112,97,110, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101, 34,62,68,121,113,97,110,105,32,105,32,118,111,103,195,171,108,32,105, 32,107,97,102,115,104,195,171,118,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34, 62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52, 48,57,51,56,48,50,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49, 52,48,57,51,56,49,55,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105, 100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62, 60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9, 9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34, 48,57,102,99,49,53,100,50,102,51,53,53,57,57,57,50,100,49,98,99,100, 49,97,55,51,51,100,50,97,101,99,54,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,48,56, 58,53,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,66,111,116,97,32,77,97,103,106, 105,107,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99, 108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114, 34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115, 116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115, 112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32, 100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,56,49,55,48,48, 34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,56,51,56,48, 48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100, 101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112, 97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9, 9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,98,54,100,57,97,56,100,102,99, 49,99,101,54,54,56,55,99,48,48,98,51,99,100,51,52,55,98,55,53,54,56, 55,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66, 97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97, 121,32,116,105,109,101,34,62,48,57,58,51,48,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108, 118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34, 62,69,32,98,117,107,117,114,97,32,100,104,101,32,66,105,115,104,97,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45, 102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,56,51,56,48,48,34,32,100,97,116, 97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,56,56,57,48,48,34,32,115,116, 121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110, 101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62, 38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105, 62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,102,54,55,49,98,50,54,97,98,102,51,52,98,49, 49,54,48,102,48,49,102,50,56,97,100,55,48,52,102,100,54,52,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,49,48,58,53,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,65,114, 117,115,104,105,32,85,105,110,105,44,32,97,118,101,110,116,117,114,97, 32,109,195,171,32,101,32,114,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104, 111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10, 9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57, 51,56,56,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48, 57,51,57,50,56,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116, 104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47, 100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115, 112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,10,9,9,10,9,9, 9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114, 111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102, 105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,112,97, 115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,101,99,54, 51,57,51,48,101,54,55,102,51,51,101,99,97,56,48,98,101,57,48,54,51, 100,53,97,53,98,54,53,52,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105, 100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,50,58,48,48,60, 47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,116,108,101,34,62,70,101,115,116,105,118,97,108,105,32,105,32, 107,117,107,117,108,108,97,118,101,32,49,50,60,47,115,112,97,110,62, 10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116, 117,115,104,111,108,100,101,114,34,32,62,10,9,9,9,9,9,60,100,105,118, 32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101, 114,34,62,10,9,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34, 115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34, 49,52,48,57,51,57,50,56,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61, 34,49,52,48,57,51,57,53,50,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119, 105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,9,60,47,100,105, 118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112, 59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32, 10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9, 9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9,10,9,9,32,10,9, 10,9,9,32,10,9,10,9,60,47,117,108,62,10,10,10,10,9,60,117,108,32,99, 108,97,115,115,61,34,108,101,102,116,32,99,108,101,97,114,102,105,120, 32,109,97,114,103,105,110,98,111,116,116,111,109,53,48,34,62,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,32,10,9,9, 10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110, 110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108, 101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9, 9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61, 34,53,55,51,55,49,100,56,100,99,99,53,100,101,102,100,101,56,101,101, 99,55,56,100,53,98,102,100,49,98,97,57,53,34,32,100,97,116,97,45,99, 111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34, 62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,49,50,58,52,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,195,135,117,102,111, 106,97,32,100,104,101,32,66,117,98,105,32,75,97,195,167,117,114,114, 101,108,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,57,53,50,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,57,55,48,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,102,57,50,48,101,56,54,52,100,55,100,49,57,51, 51,55,51,100,50,48,98,48,49,51,57,50,57,48,54,53,100,53,34,32,100,97, 116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66, 97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61, 34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105, 109,101,34,62,49,51,58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60, 115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105, 99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,65,108,102,97, 32,100,104,101,32,79,109,101,103,97,32,51,60,47,115,112,97,110,62,10, 9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,57,55, 48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,51,57, 57,55,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,52,56,48,100, 56,57,51,57,55,102,49,53,54,48,56,98,51,54,53,51,57,48,52,100,102,52, 56,57,49,101,53,97,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,51,58,53,53,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,75,97,102,115,104,195,171,116,32,70,97,110,116, 97,115,116,105,107,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100, 101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97, 116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97, 116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,51,57,57,55,48,48,34,32, 100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,48,49,50,48,48,34, 32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101, 102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105, 99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99, 108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109, 104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9, 9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9, 34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,52,57,57,51,97,50,97,101,98,55, 97,53,97,100,53,55,98,48,56,100,52,98,51,50,52,49,99,100,101,54,55,50, 34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,49,52,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 65,108,118,105,110,32,100,104,101,32,102,121,116,121,114,195,171,107, 101,116,114,117,115,104,195,171,116,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,52,48,49,50, 48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,48,51, 54,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117, 110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60, 108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101,112,114,111, 103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97,114,102,105, 120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115, 116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,54,49,52,49,97, 54,98,48,100,57,49,102,99,48,100,52,55,97,48,48,98,98,98,48,98,57,57, 100,57,101,49,53,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101, 120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112, 97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97, 49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,53,58,48,48,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,116,108,101,34,62,90,101,109,114,97,32,101,32,75,111,122,101,116, 101,115,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,48,57,52,48,51,54,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,48,54,57,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,51,101,102,97,55,48,55,52,100,97,97,50,50,100, 55,101,100,99,97,50,49,56,100,54,55,57,52,99,101,51,97,51,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,49,53,58,53,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,83,104, 102,97,113,106,97,32,101,32,76,117,110,105,32,84,117,110,115,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,48,57,52,48,54,57,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,48,57,52,48,56,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,99,100,98,57,52,98,55,100,50,50,54,98,97,57,98,102,100, 57,52,102,54,98,102,49,57,52,57,101,48,49,48,55,34,32,100,97,116,97, 45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110, 103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104, 101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101, 34,62,49,54,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,111,107,116,111,114, 101,115,104,97,32,101,32,76,111,100,114,97,118,101,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62, 10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116, 97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48, 57,52,48,56,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52, 48,57,52,49,49,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100, 116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115, 112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60, 47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,9, 10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99,104,97,110,110,101, 112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114,32,99,108,101,97, 114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9, 112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,56, 52,100,102,102,100,55,57,100,49,52,50,98,49,51,97,48,48,100,98,102, 100,49,99,52,48,48,48,50,51,53,102,34,32,100,97,116,97,45,99,111,114, 101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103,34,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34,62,49,55, 58,49,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99, 108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114, 97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,68,121,113,97,110,105,32,105,32, 118,111,103,195,171,108,32,105,32,107,97,102,115,104,195,171,118,101, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,48,57,52,49,49,52,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,48,57,52,49,50,57,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97,116,97,45, 105,100,61,34,98,56,98,100,99,49,52,98,50,97,54,54,53,51,53,49,50,54, 52,98,101,50,48,102,48,56,97,97,99,48,48,101,34,32,100,97,116,97,45, 99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103,66,97,110,103, 34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101, 108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,109,101,34, 62,49,55,58,51,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49, 51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,82,101,98,101,108,106, 97,32,32,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,48,57,52,49,50,57,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,49,56,51,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,98,98,100,99,56,48,52,48,49,54,98,48,57,55,51, 52,100,57,100,51,101,55,48,97,51,101,100,97,102,98,101,56,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,49,57,58,48,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,88,104, 101,106,115,111,110,105,32,100,104,101,32,104,101,114,111,110,106,116, 101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60, 100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111, 114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114, 111,109,61,34,49,52,48,57,52,49,56,51,48,48,34,32,100,97,116,97,45, 101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,50,49,48,48,48,34,32,115,116,121,108, 101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9, 60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,10,9,9,9,9,112,97,115,116,32,10,9,9,9,9,34,32,100,97, 116,97,45,105,100,61,34,99,54,54,101,102,101,102,55,101,56,57,98,55, 102,48,101,52,97,97,56,98,51,50,54,54,50,50,102,54,53,57,50,34,32,100, 97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110,103, 66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116, 105,109,101,34,62,49,57,58,53,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9, 60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101,116, 105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,84,97,107, 105,109,32,109,101,32,82,111,98,105,110,115,111,110,195,171,116,60,47, 115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105, 118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100, 101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109, 61,34,49,52,48,57,52,50,49,48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110, 100,61,34,49,52,48,57,52,50,54,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61, 34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34, 62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47, 100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32, 99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98, 115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9, 32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,99,117, 114,114,101,110,116,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32, 100,97,116,97,45,105,100,61,34,99,101,50,57,98,50,56,57,51,57,55,53, 53,100,54,48,52,50,52,102,98,100,102,100,51,97,49,102,102,53,51,98,34, 32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,50,49,58,50,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 75,97,122,97,110,105,32,105,32,122,105,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9, 9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61, 34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115, 34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,52,50,54,52, 48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,51,49, 53,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,56,51, 37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9, 60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34, 32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,54,55,56,101,97,51,49,102,57,97,97, 55,101,102,48,50,53,98,97,100,57,49,98,101,50,97,56,49,52,51,56,99,34, 32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,50,50,58,52,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 75,97,102,115,104,195,171,116,32,70,97,110,116,97,115,116,105,107,101, 60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100, 105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114, 100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111, 109,61,34,49,52,48,57,52,51,49,53,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101, 110,100,61,34,49,52,48,57,52,51,51,51,48,48,34,32,115,116,121,108,101, 61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101,100,37, 34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60, 47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110, 32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110, 98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9, 9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61,34,99, 104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100,101,114, 32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,32,10,9, 9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34,32,100, 97,116,97,45,105,100,61,34,97,54,98,101,51,97,49,53,99,48,52,97,53, 102,53,52,53,54,54,55,57,51,48,102,48,51,102,99,54,100,102,48,34,32, 100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97,110, 103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115, 115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32, 116,105,109,101,34,62,50,51,58,49,53,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9, 9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118,101, 116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62,88, 104,101,106,115,111,110,105,32,100,104,101,32,104,101,114,111,110,106, 116,101,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,9,60,100,105,118,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,104,111,108,100,101,114,34,62, 60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,98, 111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108, 97,115,115,61,34,115,116,97,116,117,115,34,32,100,97,116,97,45,102, 114,111,109,61,34,49,52,48,57,52,51,51,51,48,48,34,32,100,97,116,97, 45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,51,54,48,48,48,34,32,115,116,121, 108,101,61,34,119,105,100,116,104,58,117,110,100,101,102,105,110,101, 100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9, 9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105,118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97, 110,32,99,108,97,115,115,61,34,112,108,97,121,105,99,111,110,34,62,38, 110,98,115,112,59,60,47,115,112,97,110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62, 10,9,9,32,10,9,9,10,9,9,10,9,9,9,60,108,105,32,99,108,97,115,115,61, 34,99,104,97,110,110,101,112,114,111,103,114,97,109,104,111,108,100, 101,114,32,99,108,101,97,114,102,105,120,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9, 32,10,9,9,9,9,102,117,116,117,114,101,32,10,9,9,9,9,32,10,9,9,9,9,34, 32,100,97,116,97,45,105,100,61,34,49,97,102,56,98,55,53,52,98,54,48, 53,48,101,55,49,53,98,101,100,99,101,99,54,98,97,100,53,57,54,50,51, 34,32,100,97,116,97,45,99,111,114,101,105,100,101,120,116,61,34,66,97, 110,103,66,97,110,103,34,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97, 115,115,61,34,104,101,108,118,101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121, 32,116,105,109,101,34,62,48,48,58,48,48,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,104,101,108,118, 101,116,105,99,97,49,51,103,114,97,121,32,116,105,116,108,101,34,62, 88,104,111,110,105,32,66,114,97,118,111,60,47,115,112,97,110,62,10,9, 9,9,9,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,104,111,108,100,101,114,34,62,60,100,105,118,32,99,108,97,115,115, 61,34,115,116,97,116,117,115,98,111,114,100,101,114,34,62,10,10,9,9,9, 9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,115,116,97,116,117, 115,34,32,100,97,116,97,45,102,114,111,109,61,34,49,52,48,57,52,51,54, 48,48,48,34,32,100,97,116,97,45,101,110,100,61,34,49,52,48,57,52,52, 49,52,48,48,34,32,115,116,121,108,101,61,34,119,105,100,116,104,58, 117,110,100,101,102,105,110,101,100,37,34,62,38,110,98,115,112,59,60, 47,115,112,97,110,62,10,10,9,9,9,9,60,47,100,105,118,62,60,47,100,105, 118,62,10,9,9,9,9,60,115,112,97,110,32,99,108,97,115,115,61,34,112, 108,97,121,105,99,111,110,34,62,38,110,98,115,112,59,60,47,115,112,97, 110,62,10,9,9,9,60,47,108,105,62,10,9,9,32,10,9,9,10,9,60,47,117,108, 62,10,10>>}{changeIn,858}